Targetes revolving

Com sortir de la trampa de les revolving?

Descripció

Una targeta revolving és un tipus de targeta de crèdit que permet fer compres i ajornar el pagament de les mateixes, a canvi d’una taxa d’interès molt elevada. La característica principal de les targetes revolving és que permeten als consumidors pagar només una part mínima del seu saldo pendent cada mes, la qual cosa fa que la resta del saldo es transfereixi al següent període i s’acumulin interessos sobre el deute pendent.

Tarjetes revolving

A continuació, explicarem per què aquestes targetes són perilloses per als consumidors:

W

Taxes d'interès elevades

Les targetes revolving solen tenir taxes d’interès molt altes, considerablement superiors a les d’altres formes de crèdit, com els préstecs personals o les targetes de crèdit tradicionals. Això significa que els consumidors poden acabar pagant molt més per les seves compres a causa dels interessos acumulats.

W

Mínims de pagament baixos

Les targetes revolving solen requerir que els consumidors paguin només un petit percentatge del seu saldo pendent cada mes (per exemple, l’1% o el 2%). Això pot donar la falsa impressió que és assequible, però en realitat, la deute pot acumular-se ràpidament a causa de les altes taxes d’interès.

W

Acumulació de deute

A causa dels baixos pagaments mínims i les altes taxes d’interès, els consumidors sovint acaben atrapats en un cicle de deute en el qual mai aconsegueixen saldar completament el seu saldo. Això pot portar a un deute creixent i dificultats financeres.

W

Manca de transparència

De vegades, les targetes revolving no expliquen clarament els seus termes i condicions, la qual cosa pot portar els consumidors a no comprendre completament el cost d’utilitzar la targeta.

W

Risc de sobreendeutament

Per a alguns consumidors, les targetes revolving poden ser una font de sobreendeutament, ja que poden incitar a gastar més del que realment es poden permetre.

Conclusions

Tots aquests factors provoquen que molts consumidors es trobin atrapats durant interminables anys en el pagament del deute contraït per l’ús d’una d’aquestes targetes, i que la disposició d’un import de 1000€ pugui donar lloc, després de l’aplicació de les altes taxes d’interès, a que el total retornat sigui de fins al 150% de l’import disposat.

COM SORTIR DE LA TRAMPA DE LES TARGETES REVOLVING?

Com hem dit, un dels principals problemes que plantegen aquest tipus de targetes ve donat per L’ALT INTERÈS QUE S’APLICA, QUE POT OSCIL·LAR ENTRE EL 20% I EL 30% EN LA MAJORIA DELS CASOS.

El Tribunal Suprem Espanyol en la seva Sentència 442/23 del 15 de febrer de 2023, va determinar que els interessos d’una targeta REVOLVING serien considerats usuraris i, per tant, NULS, en cas que la diferència entre el tipus aplicat per la targeta i la mitjana dels tipus d’interès per a aquest producte, segons les estadístiques publicades pel Banc d’Espanya, superés els 6 punts.

En cas que els interessos siguin nuls, només subsistiria l’obligació de retornar el capital disposat SENSE INTERESSOS, i a més, els diners pagats en concepte d’interessos serien restituïts al consumidor o deduïts de l’import pendent de devolució, sense interessos.

VOLS SABER SI LA TEVA TARGETA TÉ INTERESSOS ABUSIUS I USURARIS?

CONTACTA AMB NOSALTRES! PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA

Skip to content