Clausula de tancament IRPH

Precedents

Aquesta és una clàusula present en hipoteques variables, referenciades a l’IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris), que es podria considerar com una “clàusula terra”.

Fins a l’any 2013, existien 3 ÍNDEXS IRPH:

  1. IRPH CAIXES D’ESTALVIS
  2. IRPH BANCS
  3. IRPH CONJUNT D’ENTITATS

La Llei 14/2013 de suport als emprenedors, a través de la seva Disposició Addicional 15, va determinar la desaparició de diferents índexs de referència, entre els quals es trobaven l’IRPH CAIXES D’ESTALVIS i l’IRPH BANCS. Aquesta llei va establir que les hipoteques referenciades a qualsevol dels índexs desapareguts havien de passar a regir-se PER L’IRPH ENTITATS MÉS UN DIFERENCIAL.

Fets

“Algunes ENTITATS FINANCERES, no obstant això, incloïen entre les condicions de les seves hipoteques una clàusula de tancament, que establia que, en cas de desaparició dels índexs per determinar el tipus d’interès del préstec en els períodes de revisió, s’aplicaria l’últim interès que es va poder calcular, convertint de fet una hipoteca variable en una hipoteca fixa, que no era el que s’havia contractat, i això tot i que la Llei determinava el mecanisme pel qual podria seguir sent variable, mitjançant l’aplicació de l’IRPH ENTITATS.

Donada la data en què moltes d’aquestes hipoteques van veure congelats els seus tipus d’interès, aquests resultaven ostensiblement més alts dels que s’haurien pagat si s’hagués aplicat la previsió legal, és a dir, l’IRPH ENTITATS. Això genera un clar perjudici per al consumidor, ja que està pagant MÉS DINERS EN INTERESSOS DEL QUE CORRESPONEN.”

Conclusions

Des del nostre despatx, HEM GESTIONAT DESENES DE RECLAMACIONS CONTRA AQUESTA CLÀUSULA, SEMPRE AMB ÈXIT, I HEM ACONSEGUIT QUE ELS NOSTRES CLIENTS EN ALGUNS CASOS HAGIN OBTINGUT FINS A: 

Pagats en excess

de reducció en la cuota mensual

Skip to content