Clàusula terra

Clàusula limit a la variació del tipus d’interés

Descripció

Aquesta clàusula, possiblement la més “famosa” de totes, consisteix en l’establiment, per imposició del BANC, i SENSE NEGOCIACIÓ NI INFORMACIÓ PRÈVIA AL CONSUMIDOR, d’una estipulació que impedeix al deutor beneficiar-se de les baixades del tipus d’interès que puguin afectar el seu préstec hipotecari.

Hipotesi

Imaginem que tenim una hipoteca sotmesa a una revisió anual del tipus d’interès a aplicar, que es determinarà mitjançant l’addició d’un diferencial del 0,50% a l’EURIBOR del mes de la revisió. Imaginem que el resultat d’aquest càlcul donés lloc a un tipus d’interès del 2,50%.

Doncs bé, si aquesta hipoteca presentava una clàusula terra o de límit de variació del tipus d’interès fixada en un 3,50%, el que ens trobarem és que quan el tipus d’interès, calculat segons el previst a la hipoteca, doni com a resultat un valor INFERIOR al 3,50%, com en l’exemple, el tipus d’interès a aplicar serà com a mínim aquest 3,50%.

Conclusions

Això significa que el consumidor està pagant MÉS DINERS DELS QUE HAURIA DE PAGAR. Aquesta clàusula és NUL·LA, ÉS ABUSIVA, I DES DEL NOSTRE DESPATX PODEM ACONSEGUIR QUE VOSTÈ RECUPERI TOTS ELS DINERS QUE HAGI PAGAT EN EXCÉS PER LA SEVA APLICACIÓ.

Exemple d’hipoteca:

Euros d'hipoteca variable

de durada, des de setembre de 08

addició a l'Euríbor

Clàusula terra

pagats en excés fins al desembre de 2022

 

Encara que no es pot generalitzar, i és necessari analitzar cada cas concret, POTENCIALMENT ES POT RECUPERAR MOLTS DINERS. NO ES QUEDI AMB EL DUBTE, SÀPIGA SI LA SEVA HIPOTECA TÉ UNA CLÀUSULA TERRA I RECLAMI SENSE COST PER A VOSTÈ.

Skip to content