Interessos per demora

Descripció

Aquesta clàusula es troba present en tots els préstecs hipotecaris i, bàsicament, estableix la imposició d’un tipus d’interès MOLT ELEVAT, diferent del que es paga com a remuneració pel préstec, que constitueix una mena de CÀSTIG per als supòsits de retard en el pagament de les quotes del préstec hipotecari.

Conclusions

Aquests tipus d’interès de demora amb tipus tan alts, que oscil·len entre el 10% i el 24%, són NULS, d’acord amb la Jurisprudència del Tribunal Suprem. Igualment, la Llei 5/2019 reguladora dels contractes hipotecaris estableix que el límit d’aquests interessos de DEMORA es troba en l’addició de 3 punts percentuals al tipus d’interès que s’apliqui al préstec en la data de l’impagament de la quota. Quan l’interès de demora supera els límits fixats per la Llei i/o els tribunals, es pot sol·licitar la nul·litat de la clàusula perquè el banc quedi obligat a no aplicar-la en el futur, així com perquè, en cas d’haver-ho fet, es retorni l’import total percebut per això

Skip to content