Comissió per impagament

Descripció

La immensa majoria de les hipoteques estableixen que en els supòsits que es produeixi un simple retard en el pagament de la quota mensual del préstec, l’entitat es trobaria en el Dret de reclamar, a més del pagament de la quota i els interessos de demora, una COMISSIÓ per la gestió de la reclamació, la qual cosa pot oscil·lar entre els 12 i els 35 euros de mitjana, i que s’aplicaria, generalment, per cada reclamació de quota efectuada.

Conclusió

Aquesta comissió resulta NUL·LA i es pot sol·licitar que el banc quedi obligat a no aplicar-la en el futur, així com perquè en cas d’haver-ho fet, es retorni l’import total percebut per això

Skip to content