Clàusula d’imposició de despeses

de constitució o novació d’hipoteca

Descripció de la clàusula

La pràctica totalitat de les operacions consistents en la constitució d’un préstec hipotecari o en la modificació d’un existent, conté una clàusula que imposa al consumidor l’obligació d’assumir LA TOTALITAT DE LES DESPESES DERIVADES D’AQUESTA OPERACIÓ.

Aquesta imposició unilateral i absoluta de fer que sigui el consumidor qui assumeixi tots els costos resulta ABUSIVA i així és declarada pels Tribunals espanyols des de 2015.

Que podem reclamar?

Després de diversos anys d’evolució i consolidació dels criteris jurisprudencials, si en el moment de la constitució de la seva hipoteca o al modificar o novar un préstec hipotecari va pagar vostè la totalitat de les despeses, sàpiga que pot reclamar el següent (només pel que fa a les despeses hipotecaries, no a la compra-venda):

%

honoraris de notaria

%

Registre de propietat

%

Gestoria

%

Taxació

Tot i que és necessari analitzar cada cas de forma individual, la mitjana dels imports a reclamar per aquest concepte PODEN SUPERAR ELS 3.000.-€.

NO ES QUEDI AMB EL DUBTE, CONTACTI AMB NOSALTRES I LI DIREM SI POT RECLAMAR I QUANT.

Skip to content