ACCIDENTS LABORALS

Especialistes en reclamacions per accidents

Precedents

En cas d’accident laboral en el qual es demostri responsabilitat de l’empresari, el treballador pot tenir dret a diverses indemnitzacions i prestacions. Aquestes poden incloure:

Indemnització per danys i perjudicis

El treballador pot reclamar una indemnització addicional a les prestacions de la Seguretat Social si pot demostrar que l’empresari va ser negligent o va incomplir les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut empresarial.

Prestacions de la Seguretat Social

La Seguretat Social proporciona prestacions als treballadors accidentats, que poden incloure la subsidiària per incapacitat temporal (baixa laboral), la prestació per incapacitat permanent (si l’accident causa una discapacitat permanent) i la pensió de viduïtat o d’orfandat en cas de defunció del treballador.

W

Incapacitat permanent parcial. Permet realitzar la feina amb certes limitacions i dóna dret a percebre una indemnització en forma de pagament ÚNIC.

W

Incapacitat permanent TOTAL per a la professió habitual. En aquest cas ens trobaríem davant una situació que ens impossibilita per al desenvolupament de la que era la nostra professió habitual, però que ens permet realitzar altres treballs diferents i que no siguin incompatibles amb les limitacions que han donat lloc a la incapacitat. En aquest cas, el treballador té dret a percebre una pensió equivalent al 55% de la Base reguladora.

W

Incapacitat ABSOLUTA. Impedeix la realització de QUALSEVOL TIPUS DE TREBALL i dóna lloc a la percepció d’una pensió equivalent al 100% de la Base reguladora.

Al marge d’aquestes tres situacions, hi hauria altres, com el reconeixement de les anomenades LESIONS PERMANENTS NO INVALIDANTS o la GRAN INVALIDESA.

Pel que fa a la INCAPACITAT PERMANENT, a grans trets, pot ser de 3 tipus:

Recàrrec de prestacions

En cas de determinar-se l’existència de responsabilitat de l’empresari en l’accident laboral, l’administració competent pot imposar aquest recàrrec, que consisteix en un augment de fins al 40%, a satisfer per l’empresari i a favor del treballador, sobre la totalitat de les prestacions de la Seguretat Social que percebi, hagi percebut o percebrà el treballador com a conseqüència de l’accident laboral (incapacitat temporal, incapacitat permanent, lesions permanents no invalidants…).

Altres indemnitzacions complementàries

En alguns casos hi ha acords entre els treballadors i l’empresa, en forma de millores voluntàries pactades o d’assegurances la obligació de subscripció de les quals per part de l’empresa deriven del conveni aplicable, que establixen una indemnització addicional en cas que concorrin les circumstàncies i requisits exigits.

Un exemple d’això seria l’existència d’un assegurança de conveni que establís l’indemnització d’una determinada quantitat a favor del treballador en cas d’existir una incapacitat absoluta derivada de l’accident laboral.

Compatibilitat d’indemnitzacions

És important assenyalar que les indemnitzacions i prestacions esmentades i corresponents a cada cas RESULTEN COMPATIBLES ENTRE SÍ, sense perjudici que la seva naturalesa o import pot variar depenent de la gravetat de l’accident, la responsabilitat de l’empresari i altres factors.

Compteu sempre amb un ADVOCAT

Atesa la multitud d’opcions i de vies de reclamació de prestacions i indemnitzacions possibles, davant un accident laboral resulta ABSOLUTAMENT PREFERENT buscar assessorament legal per entendre completament els drets i opcions disponibles.

SI HA PATIT UN ACCIDENT LABORAL, CONTACTI’NS.

L’AJUDAREM EN TOT EL PROCÉS I LLUITAREM PER ACONSEGUIR TOT ALLÒ QUE LEGALMENT LI CORRESPON.”

Skip to content